FMBB Internal Rules

Huishoudelijk reglement (momenteel niet beschikbaar)

Règlement d’ordre intérieur (pas disponible pour le moment)

Internal regulations (not available for the moment)

Interne Vorschriften (im moment nicht verfügbar)

Breed Standard Belgium Shepherd Dog

Breedstandard English

Race Standard Français

Ras Standaard Nederlands

Rassestandard Deutsch

FMBB
© 1990 - 2017 FMBB vzw | Total website visits: 901